E- okul Portalı

E-Okul Nedir?

e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayındakullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Biröğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreciiçerir.


e-Okulun Kapsamı
* Şu anda e-Okulmodülüne tüm resmi ve özel ilköğretim okulları, anaokulları ve özeleğitim okulları giriş yapmaktadır. İleride ortaöğretim kurumlarının dasisteme dahil edilmesi düşünülmektedir.

e-Okulda Neredeyiz?
*Şu an itibariyle öğrencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resmininsisteme işlenmesi, nakil alma ve nakil verme işlemleri, devamsızlıkgirişi ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacakderslerin ve dersi okutacak öğretmenlerin bilgilerinin işlenmesi, sınavtarihleri ve gelişim raporu işlemleri e-okul sistemi üzerindenyapılabilmektedir.

e-Okulda Neler Olacak?
*Kısa vadede öğrencilerin sınav ve projelerden aldıkları notlarınsisteme işlenmesi, öğrenciye karne, takdir, teşekkür gibi belgelerinverilmesi ile ilgili ekranlar devreye alınacaktır.
* Orta ve uzun vadede ise öğrencilerin bedensel gelişimgrafiklerinin sistemden alınabilmesi, aşı kartlarının sisteme işlenmesigibi, bir ilköğretim okulunda öğrencilerle ilgili olarak yapılan tüm işve işlemleri yapabilmek için oldukça detaylı ekranlar eklenecektir.

*Ayrıca sistem öğrenci velilerine de açılacak olup, bir öğrencivelisinin öğrenciye ait notları, gelişim raporlarını ve devamsızlıkdurumunu internet üzerinden takip edebilmesi sağlanacaktır.

Okullarımıza düşen görevler
*Okullarımıza düşen en öncelikli ve acil görev e-okul sistemi üzerindeşube ve öğrenci listelerinin tam ve doğru olmasını sağlamaktır. Bunedenle, kaydı o okulda olup da e-okulda bir başka okulda görünenöğrencinin nakli hemen alınmalı, nakil giden öğrencilerin nakilonayları yönetmelikte öngörülen süre içerisinde verilmeli, e-okula dahaönce hiç kaydedilmemiş olan ara sınıf öğrencileri ilgili ekrandansisteme kaydedilmeli, sınıfı ya da şubesi hatalı olan öğrencilerinbilgileri ivedilikle düzeltilmelidir.

* Sınıf listelerindekieksiklikleri ve hataları gideren okullarımız, sistemde öğrencilere aitistenen tüm bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak işlemekle yükümlüdür.Sistemde yer alan hiçbir bilgi gereksiz değildir. Artık Bakanlığımızöğrencilerle ilgili bilgileri okullardan istemeyecek, sistemden anlıkolarak alacaktır. Bu nedenle tüm bilgilerin büyük bir özenledoldurulması gerekmektedir.

* Sınav belgelerinde kullanılacakolan öğrenci resimleri de sistem üzerinden alınacağından, okullarımızınson günlerde sıkışıklık yaşamamaları amacıyla özellikle 6,7 ve 8. sınıföğrencilerin resimlerini öncelikli olarak sisteme kaydetmelerigerekmektedir.

* Okullarımız öğrencilere ait özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgilerini de sisteme GÜNLÜK olarak işlemekle yükümlüdür.

*Gelişim raporu ile ilgili ekranlar okullarımıza açılmıştır. Bundanböyle öğrencilerin gelişimi sistem üzerinden takip edilecektir. Bunedenle okullarımızın ilgili raporları bu hafta içerisinde mutlakasisteme işlemeleri gerekmektedir.

* Sınav tarihlerinin sistemegirilmesi ile ilgili ekran okullarımıza açılmıştır. Not işlemleri ileilgili ekranlar da hazır olup şu an için açılmış da olabilir. Okulidarecileri not girişi için yetkilendirme yapmak, öğretmenlere bu işlemiçin şifre vermek ve bilgilendirmek ve not girişlerinin zamanındayapılmasını sağlamakla SORUMLUDUR.

* Okullarımız sistemde yeralan resmi yazı, açıklama ve duyuruları takip ederek açılmış ya daaçılacak olan ekranlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında yerinegetirmekle YÜKÜMLÜDÜR.

İlçe M.E.Müd.lerine düşen görevler
*İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yukarıda sayılan iş ve işlemlerinokullar tarafından zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve gereklikontrolleri ve uyarıları yapmakla YÜKÜMLÜDÜR.

* Ayrıcaİ.Ö.Kurumları Yönetmeliğinin 27.Maddesi gereğince devamsız öğrencilerintakibini yapmak ve bu öğrencilerin durumları ile ilgili bilgilerisisteme işlemekle YÜKÜMLÜDÜR.

* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümahalli kurtuluş günü, doğal afet vb. nedenlerden ötürü ilçegenelindeki tatil günlerini sisteme işlemek ZORUNDADIR.

* İlçeM.E.Müdürlükleri nakil işlemini zamanında tamamlamayan okulları sistemüzerinden takip edip gereken uyarıları yapmakla YÜKÜMLÜDÜR.

*İlçe M.E.Müdürlükleri başka bir okulda görevlendirilen öğretmenleringörevlendirme kayıtlarını zaman kaybetmeden işlemeli, görevlendirmesibiten öğretmenlerin görevlendirme bitiş tarihlerini de zamanındakaydetmelidir.

Karşılaşılan Sorunlar
* Halasınıf listeleri tam olmayan okullarımız mevcuttur. Not işlemleri ekranıaçıldıktan sonra sistemde olmayan öğrenciyi sisteme ekleme şansıkalmayacak, sınıfı yanlış girilmiş öğrencinin sınıfıdüzeltilemeyecektir. Bu durumda öğrenci karne alamayacak, sınavlaragiremeyecek ve hatta mezun edilemeyecektir.

* Okullarımızınbüyük çoğunluğu öğrenciyi sadece sisteme işlemekte ancak öğrenciye aitgenel bilgiler, veli bilgileri gibi bilgileri işlememektedir. Sistemindüzenli bir şekilde çalışabilmesi için öğrenciye ait tüm bilgilerinsisteme tam ve doğru bir şekilde işlenmesi gereklidir.


*Milli Eğitim Bakanlığının 2007/74 sayılı genelgesinde günlük bilgilerin(devam-devamsızlıklar vb) sisteme her gün işlenmesi gerektiğibelirtildiyse de bu konuda okullarımız yeterli çabayı göstermemektedir.

*Nakil giden bir öğrenci için nakil onayının en geç 15 gün içerisindeverilmesi gerekirken okullarımız bu süreye uymamakta, öğrencinin nakilonayını vermemekte ve bu durum öğrencinin nakil gittiği okulun iş veişlemlerini de aksatmaktadır. Şu anda İlçemiz genelinde süresiiçerisinde nakil onayı verilmemiş olan 48 adet kayıt bulunmaktadır.

*İ.Ö. Kurumları Yönetmeliği gereğince her yıl Kasım ve Nisan ayının2’nci haftasının son iş gününde öğrencilere verilecek olan gelişimraporlarının sistemden alınması zorunluluğu okullarımıza duyurulduğuhalde raporu hala almamış olan 14 adet okulumuz mevcuttur.

*Ders tamamlama ya da başka nedenlerle kadrosunun bulunduğu okuldanbaşka bir okula görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeleri İLSİS’eişlenmemekte bu durumda o öğretmenlerin isimleri, E-Okul sistemindegörünmediği için okulun ders programı, öğrenci notları gibi bilgilerisisteme girme şansı kalmamaktadır.

* Yine kadrosunun bulunduğuokuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmebitiş tarihleri sisteme işlenmemekte, bu durumda o öğretmen başka birile tayin olsa bile e-okulda hala o okulda görünmektedir. Öğretmeninözlük kayıtları da ilimizden gittiği için İLSİS’ten de duruma müdahaleedilememekte, ancak kişinin gittiği il aranarak görevlendirme kaydınınsona erdirilmesi rica edilmektedir.

E Okul Not Giriş Modülü

e-okul da öğrenci not girişleri modülü aktif hale geldi. Devamsızlıklargibi aktarmaları yapabilirsiniz. e-okul projesi öğretmenlerinöğrencilerinin yazılı sözlü gibi notlarını girdiği ve öğrenci vevelilerin kısaca internetten öğrencinin okuldaki durumunu takip etmesiiçin ideal bir sitedir, sitedeki e-okul projesi hakkında detaylıbilgiyi anasayfamızdan bulabilirsiniz. Resmi site için http://e-okul.meb.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

e-Okul Giriş Adresleri

e-Okul Giriş Adresleri
                                          e-Okul uygulamasında sisteme iki ayrı giriş bulunmaktadır. Bunlardabirisi veliler için, diğeri ise özğretmenler için özel olarakhazırlanmıştır. Aşağıdaki linkleri kullanarak sisteme girişyapabilirsiniz.

Veliler için giriş sayfası :
http://e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/Veli/IOV00001.aspx

Öğretmenler için giriş sayfası :
http://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx